BOBSAYS : Cheese

a day without cheese is a day without french […]

BOBSAYS : Red Lipstick

เป็นผู้หญิงจะพกลิปสติกกี่แท่งก็ได้ แต่สีที่ขา […]

BOBSAYS : Black Tie

คิดจะใส่ Black Tie ก็ต้องเข้าใจรายละเอียด ควา […]